ROCAL rok zał. 1993

Wyroby wapienne ZPW Trzuskawica SA - Kruszywo naturalne grube do betonu 2/8 mm

Zakłady Przemysłu Wapienniczego Trzuskawica SA Kruszywo naturalne grube do betonu 2/8 mm

KRUSZYWO NATURALNE GRUBE DO BETONU 2/8 mm

Kruszywo naturalne barwy jasnoszarej o uziarnieniu 2/8 mm posiada ziarna szorstkie o ostrych narożach. Nie stwierdzono w nich oznak zwietrzenia. Kruszywo wieku dewońskiego, zbudowane z wapienia pelitowego o teksturze zbitej. Nieliczne ziarna mają wtrącenia lub poprzecinane są żyłkami białego, krystalicznego kalcytu.

Kruszywo naturalne grube uzyskuje się przez mechaniczne rozdrobnienie i rozsortowanie.

ZPW Trzuskawica posiada CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr 1454-CPD-009-1 wydany przez jednostkę notyfikowaną, którą jest Ośrodek Certyfikacji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

w Warszawie o nr notyfikacji 1454. Badania wstępne typu wykonane zostało przez IMBiGS. Dla produktu wystawiana jest Deklaracja Zgodności WE Nr 1/12 oraz oznakowanie CE.

Składowanie

Produkt powinien być składowany w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Nie jest substancją niebezpieczną.

Zastosowanie

Przygotowanie betonu do zastosowania w budynkach, do dróg i innych obiektów budowlanych.

Transport

Kruszywo wysyła się luzem w wagonach kolejowych lub transportem samochodowym.

Okres gwarancji

Okres gwarancji dla kruszyw naturalnych do betonu to 365 dni od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w miejscu zabezpieczonym przed dostępem wilgoci.

Wymagania normowe Spełnia wymagania PN-EN 12620+A1:2010 PKWiU 08.12.12.0 CPV 44900000-9

Aspekty środowiskowe: hałas- istotny aspekt środowiskowy


BADANA WŁAŚCIWOŚĆ

SPOSÓB BADANIA

WARTOŚĆ

DEKLAROWANA

Wymiar ziarn d/D

PN-EN 933-1:2012

2/8

Uziarnienie

PN-EN 933-1:2012

Gc85/20

Kształt kruszywa grubego, FI

PN-EN 933-3:2012

Flis

Gęstość ziarn, Mg/nY*

Gęstość objętościowa ziarn, pa

Gęstość ziarn wysuszonych w suszarce, prd

Gęstość ziarn nasyconych i powierzchniowo osuszonych, pSSd

PN-EN 1097-6:2002

2,71

2.70

2.71

Nasiąkliwość, WA24

PN-EN 1097-6:2002

0,2

Zawartość pyłów, f % (metoda suchego przesiewania)

PN-EN 933-1:2012

fl.5

Jakość pyłów, MB

PN-EN 933-9:2009

0,2

Odporność na rozdrabnianie, LA

PN-EN 1097-2:2010

LA30

Odporność na ścieranie, Mde

PN-EN 1097-1:2011

MDE25

Odporność na polerowanie, PSV

PN-EN 1097-8:2009

psv38

Chlorki, %C

PN-EN 1744-1:2010

0,0%C

Siarczany rozpuszczalne w kwasie, AS %

PN-EN 1744-1:2010

AS0.2

Siarka całkowita, %

PN-EN 1744-1:2010

<1%S

Stałość objętości - skurcz przy wysychaniu, %WS

PN-EN 1367-4:2010

0,1 %WS

Promieniotwórczość naturalna

fi max

f 2 max, Bq/kg

Procedura Badawcza ITB PB LK 001/3/11-2009

0,09

21,88

Mrozoodporność, F %

PN-EN 1367-1:2007

Fi

Mrozoodporność w soli, FNaci%

PN-EN 1367-6:2008

FNacn

Reaktywność alkaliczna, frakcja: 2-4

PN-78/B-06714/46

Stopień:

0

4-8

0

Gęstość nasypowa

PN-EN 1097-3:2000

1,43

Opis petrograficzny

PN-EN 932-3:2004

Wapień petitowy 0 teksturze zbitej barwy jasnoszarej

Data ostatniej aktualizacji karty produktu 04.05.2012r.