ROCAL rok zał. 1993

Wyroby wapienne ZPW Trzuskawica SA - Wapno hydratyzowane Bielik

Zakłady Przemysłu Wapienniczego Trzuskawica SA Wapno hydratyzowane Bielik

WAPNO BUDOWLANE EN 459-1 CL 90-S Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane to materiał wiążący na powietrzu, którego głównym składnikiem jest diwodorotlenek wapnia Ca(OH)2. Otrzymuje się go w wyniku hydratyzacji wapna palonego (reakcji z wodą) a następnie dwustopniowej separacji.

ZPW Trzuskawica posiada CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr 1488-CPD-003 wydany przez jednostkę notyfikowaną, którą jest Zakład Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Badania wstępne typu wykonane zostało przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie. Dla produktu wystawiana jest Deklaracja Zgodności Nr 9/12 oraz oznakowanie CE. Diwodorotlenek wapnia, główny składnik wapna hydratyzowanego został zarejestrowany zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (z późniejszymi zmianami) i ma nadany numer rejestracyjny REACH: 01-2119475151-45-0065.

Konfekcjonowanie

Wapno hydratyzowane pakowane jest w worki papierowe o wadze 30 kg układane na paletach i foliowane lub luzem. Produkt jest również dostępny luzem do załadowania bezpośrednio na środki transportowe.

Składowanie

Produkt powinien być transportowany i składowany w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem.

Zastosowanie

Stosuje się do zapraw murarskich i tynkarskich, betonów, farb wapiennych, w przemyśle chemicznym, ochronie środowiska i drogownictwie. Wszystkie zidentyfikowane zastosowania umieszczone są w załączniku do Karty Charakterystyki indeks KCH/3.

Okres gwarancji

Okres gwarancji dla wapna hydratyzowanego to 270 dni od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w nie otwartych workach w miejscu zabezpieczonym przed dostępem wilgoci.

Wymagania normowe Spełnia wymagania PN-EN 459-1: 2012 Rodzaj: Symbol CL 90-S Badania wg PN-EN 459-2:2010

Aspekty środowiskowe: hałas- istotny aspekt środowiskowy


Właściwość użytkowa wapna

Jednostka

miary

Wymagania normowe dla produktu

Wartość deklarowana

CaO + MgO

%

min.90,00

min.92,00

MgO

%

max. 5,00

max. 1,00

S03

%

max.2,00

max.0,50

C02

%

max. 4,00

max. 2,50

Wapno czynne

%

min. 80,00

min.84,00

Zawartość wolnej wody

%

max. 2,00

max. 2,00

Odsiew na sicie 90 |j.m

%

max. 7,00

max. 7,00

Odsiew na sicie 200 urn

%

max.2,00

max.2,00

Stałość objętości

wynik pozytywny

wynik pozytywny

Głębokość wnikania

mm

10-50

10-50

Zawartość powietrza

%

max.12

max.7

Promieniotwórczość fi max

Bq/kg

max 1

0,05

Promieniotwórczość f2max

Bq/kg

max 200

12,54

UWAGA: Substancja niebezpieczna: Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe: droga narażenia: drogi oddechowe: STOT SE 3 ; Działanie drażniące na skórę: Skin Irritation 2; Poważne uszkodzenie oczu: Eye Damage 1 Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Charakterystyki KCH/3