ROCAL rok zał. 1993

Wyroby wapienne ZPW Trzuskawica SA - Wapno palone mielone wysokoreaktywne

Zakłady Przemysłu Wapienniczego Trzuskawica SA  Wapno palone mielone wysokoreaktywne

WAPNO BUDOWLANE EN 459-1 CL 90-Q (R5, P1) Wapno palone mielone wysokoreaktywne

Wapno palone mielone jest produktem otrzymywanym przez rozdrobnienie i przemielenie wapna palonego w bryłach. Głównym jego składnikiem jest tlenek wapniowy CaO.

ZPW Trzuskawica posiada CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr 1488-CPD-003 wydany przez jednostkę notyfikowaną, którą jest Zakład Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Badanie wstępne typu wykonane zostało przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie. Dla produktu wystawiana jest Deklaracja Zgodności Nr 7/12 oraz oznakowanie CE.

Tlenek wapnia, główny składnik wapna palonego mielonego został zarejestrowany zgodnie z rozporządzeniem (WE)nr 1907/2006 (z późniejszymi zmianami) i ma nadany numer rejestracyjny REACH: 01-2119475325-36-0058. Konfekcjonowanie

Wapno palone mielone jest dostępne luzem bezpośrednio na środki transportowe (cysterny kolejowe lub samochodowe).

Składowanie

Produkt powinien być transportowany i składowany w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Do transportu wapna mielonego należy używać wagonów typu CWL lub autocystern wyposażonych w instalację do pneumatycznego rozładunku.

Zastosowanie

Wapno mielone wysokoreaktywne stosuje się głównie do produkcji cegły silikatowej, stabilizacji gruntów, w ochronie środowiska. Wszystkie zidentyfikowane zastosowania umieszczone są w załączniku do Karty Charakterystyki indeks KCH/1 Okres gwarancji

Okres gwarancji dla wapna palonego mielonego to 30 dni od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w miejscu zabezpieczonym przed dostępem wilgoci.

Wymagania normowe

Spełnia wymagania PN-EN 459-1: 2012    PKWiU 23.52.10.0

Rodzaj: Symbol CL 90 (R5,P1)    CPV 44921210-7

Badania wg PN-EN 459-2:2010.

Aspekty środowiskowe: hałas- istotny aspekt środowiskowy________

Data ostatniej aktualizacji karty produktu 16.08.2012 r.Właściwość użytkowa wapna

JM

Wvmaqania normowe dla jproduktu

Wartość deklarowana

CaO+MgO

%

S 90,00

£ 92,00

MgO

%

<5,00

<1,50

CM

O

O

%

<4,00

<2,50

so3

%

¿2,00

<0,50

Wapno czynne

%

> 80,00

£ 84,00

Stałość objętości

wynik pozytywny

wynik pozytywny

Wydajność

dm3/10kg

:> 26,00

£ 26,00

Przesiew przez sito 2 mm

%

100

100

Przesiew przez sito 0, 2 mm

%

S 95

£ 97

Przesiew przez sito 0,09 mm

£ 85

>90

t60°C

minuta

<10 (R5)

<1,50

Promieniotwórczość U max

Bq/kg

max 1

0,05

Promieniotwórczość f2max

Bg/kg

max 200

12,54

UWAGA: Substancja niebezpieczna: Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe: droga narażenia: drogi oddechowe: STOT SE 3 ; Działanie drażniące na skórę: Skin Irritation 2; Poważne uszkodzenie oczu: Eye Damage 1 Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w Karcie Charakterystyki KCH/1